Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,625,000,000   1,482,222,463   91.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,300,000,000   997,284,992   76.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   985.06    
PE dự kiến   6.29    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A