Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   468,566,783,015   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   162,900,000,000   230,479,887,624   141.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   154,800,000,000   218,600,512,256   141.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,064    
PE dự kiến   15.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A