Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   79,500,000,000   145,356,852,044   182.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   75,500,000,000   137,783,982,525   182.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,006.67    
PE dự kiến   28.21    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A