Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (VCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   12,532,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   641,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   512,800,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   466.18    
PE dự kiến   7.29    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A