Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6,654,000,000,000   5,471,937,166,260   20.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,980,000,000,000   1,414,403,250,548   17.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,584,000,000,000   1,217,143,614,620   19.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   10,206.19    
PE dự kiến   6.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A