Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   850,000,000,000   995,257,071,368   29.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   680,000,000,000   810,219,355,656   29.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,173.06    
PE dự kiến   8.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A