Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   850,000,000,000   855,007,109,256   100.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   680,000,000,000   693,180,577,268   101.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,139.17    
PE dự kiến   5.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A