Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,000,000,000   16,665,900,649   92.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   14,400,000,000   14,451,930,009   100.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,200    
PE dự kiến   8.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A