Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,001,860,000,000   820,661,337,976   40.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,019,000,000   5,089,757,424   21.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9,615,000,000   4,015,861,196   20.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   801.25    
PE dự kiến   13.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A