Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  USC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   160,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,000,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   727.27    
PE dự kiến   7.15    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A