Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UNI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   100,000,000,000   7,766,856,804   7.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   80,000,000,000   27,439,732   0.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   64,000,000,000   21,951,786   0.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,178.63    
PE dự kiến   1.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A