Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,810,000,000   -2,036,847,324   -17.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,650,000,000   -6,435,697,417.33   -103.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   133.98    
PE dự kiến   30.97    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A