Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  UDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   405,000,000,000   473,047,431,260   29.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,360,000,000   4,959,646,672   11.97
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,500,000,000   409,403,520   2.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   100.85    
PE dự kiến   45.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A