Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   152,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   71,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   56,800,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,169.33    
PE dự kiến   14.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A