Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   55,610,000,000   21,761,466,962   19.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,289.67    
PE dự kiến   10.57    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A