Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   65,000,000,000   24,650,762,664   9.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   65,000,000,000   24,650,762,664   9.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,173.91    
PE dự kiến   1.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A