Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,622,275,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   398,870,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   319,096,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,025.43    
PE dự kiến   2.51    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A