Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   581,626,757,835   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   72,000,000,000   75,114,926,560   104.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   64,000,000,000   66,789,469,292   104.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,115.23    
PE dự kiến   14.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A