Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   409,673,732,032   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   17,900,000,000   22,925,855,386.67   96.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,400,000,000   20,060,202,274.67   1,074.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9.48    
PE dự kiến   264.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A