Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   525,800,000,000   402,541,012,384   38.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   36,100,000,000   21,336,463,290   29.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   32,600,000,000   18,054,978,870   27.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   220.8    
PE dự kiến   11.28    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A