Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TNT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,000,000,000   2,689,789,020   13.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,000,000,000   2,689,789,020   16.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   156.86    
PE dự kiến   12.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A