Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,200,000,000   3,820,915,224   59.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,560,000,000   3,056,652,164   59.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   948.15    
PE dự kiến   9.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A