Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  THS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   295,000,000,000   271,002,202,140   22.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,000,000,000   3,505,028,408   29.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,400,000,000   2,804,333,340   29.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   888.89    
PE dự kiến   8.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A