Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TH1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   206,590,000,000   79,758,821,924   9.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,140,000,000   -71,673,268,912   -432.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,312,000,000   -71,673,268,912   -541.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   244.62    
PE dự kiến   22.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A