Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   539,061,079,218   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   34,549,869,905   23,999,755,252   69.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   26,948,898,526   24,478,289,039   90.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,601.24    
PE dự kiến   4.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A