Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,461,139,432,539   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   133,046,780,313   200,704,624,993   150.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   120,544,201,050   174,909,798,601   145.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,476.63    
PE dự kiến   8.13    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A