Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   170,819,605,466   224,019,081,018   131.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   170,819,605,466   155,838,551,645   91.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,819.58    
PE dự kiến   5.24    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A