Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   37,700,000,000   17,303,828,080   45.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   33,930,000,000   16,733,407,887   49.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,023.26    
PE dự kiến   1.05    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A