Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,518,562,065,234   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   32,000,000,000   41,450,020,823   129.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   27,020,000,000   34,613,074,299   128.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   594.82    
PE dự kiến   4.99    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A