Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,854,000,000,000   4,142,183,115,574   107.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   136,000,000,000   170,534,524,210   125.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,903.86    
PE dự kiến   4.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A