Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   14,762,681,000,000   12,505,518,455,576   42.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   125,256,000,000   57,568,097,762   22.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   107,891,000,000   43,394,168,474   20.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,239.92    
PE dự kiến   20.99    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A