Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   32,000,000,000   51,710,553,908   161.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   41,368,443,126   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   598.65    
PE dự kiến   31.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A