Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   15,000,000,000   6,201,572,130.67   31.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,089.32    
PE dự kiến   11.66    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A