Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   390,724,195,759   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15,000,000,000   12,709,386,718   84.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   10,778,603,260   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,452.43    
PE dự kiến   9.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A