Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   16,847,888,514,232   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   154,831,738,726   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   160,000,000,000   97,268,480,108   60.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,626.27    
PE dự kiến   4.19    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A