Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   16,615,912,776,444   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   174,832,508,556   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   160,000,000,000   141,465,971,056   22.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,646.06    
PE dự kiến   5.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A