Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SKH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   137,000,000,000   138,278,713,410   50.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   109,600,000,000   110,622,970,728   50.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,321.21    
PE dự kiến   6.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A