Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,120,000,000,000   1,574,202,526,452   70.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   320,000,000,000   663,880,765,908   103.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   256,000,000,000   532,073,157,890   103.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,235.11    
PE dự kiến   9.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A