Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,000,000,000,000   1,433,857,395,930   71.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   167,500,000,000   54,909,073,791   32.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   134,000,000   30,469,502,188   22,738.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1.03    
PE dự kiến   8,704.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A