Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   82,000,000,000   111,432,387,401.33   101.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   65,600,000,000   77,946,649,289.33   89.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   506.14    
PE dự kiến   17.58    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A