Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   82,000,000,000   41,318,557,992   12.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   65,600,000,000   24,700,041,184   9.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   506.14    
PE dự kiến   17.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A