Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4,200,000,000,000   4,535,566,267,054   53.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   60,000,000,000   342,878,077,344   285.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   45,800,000,000   188,736,604,348   206.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   353.38    
PE dự kiến   24.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A