Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   830,000,000,000   852,733,189,618   51.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   31,250,000,000   20,366,464,138   32.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   25,000,000,000   18,049,029,630   36.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   824.07    
PE dự kiến   5.44    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A