Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   650,000,000,000   64,995,961,854   5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   183,000,000,000   258,190,060,236   70.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   146,400,000,000   209,192,666,992   71.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,214.76    
PE dự kiến   5.51    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A