Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SGR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   123,361,619,079   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   244,910,000,000   117,090,157,723   47.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   89,839,901,118   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,587.63    
PE dự kiến   3.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A