Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   60,000,000,000   60,450,050,765   100.75
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -9,989,243,075   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   200,000,000   -9,989,243,075   -4,994.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   12.49    
PE dự kiến   203.13    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A