Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SDD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   100,000,000   -14,409,986,800   -10,807.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.25    
PE dự kiến   448.21    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A