Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SD5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,161,366,362,721   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   39,000,000,000   23,916,639,465   61.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   31,200,000,000   18,673,302,534   59.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,200.01    
PE dự kiến   4.08    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A