Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   42,090,000,000   55,597,597,894.67   99.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   33,670,000,000   43,612,746,918.67   97.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,247.14    
PE dự kiến   11.08    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A