Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   42,090,000,000   65,298,393,064   77.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   33,670,000,000   52,300,525,852   77.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,247.14    
PE dự kiến   13.08    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A