Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   10,903,000,000,000   13,405,319,060,092   61.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   430,000,000,000   773,283,346,240   89.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   344,000,000,000   627,895,847,966   91.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   586.29    
PE dự kiến   25.93    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A