Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SAV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   777,000,000,000   876,109,812,956   28.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   25,000,000,000   28,174,973,752   28.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,848.02    
PE dự kiến   4.98    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A