Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  REE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5,577,000,000,000   4,675,764,696,106   41.92
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1,874,104,161,368   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,465,000,000,000   1,572,758,578,562   53.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,725.03    
PE dự kiến   7.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A