Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,785,528,393,340   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   62,500,000,000   25,854,435,012   10.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   50,000,000,000   20,868,260,488   10.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   721.19    
PE dự kiến   4.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A