Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  QBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,000,000,000,000   1,424,795,766,608   35.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,000,000,000   -7,619,062,376   -9.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   20,000,000,000   -11,711,020,408   -14.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   288.48    
PE dự kiến   9.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A