Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,450,000,000,000   1,237,958,662,992   21.34
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   130,000,000,000   74,950,729,128   14.41
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   104,000,000,000   59,927,669,984   14.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,103.16    
PE dự kiến   5.55    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A