Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   150,000,000,000   160,641,071,033.33   80.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   120,100,000,000   128,630,038,896   80.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,273.93    
PE dự kiến   5.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A