Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   660,000,000   -4,156,397,357.33   -472.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   31.43    
PE dự kiến   22.27    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A