Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh (PTK: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,200,000,000   1,276,877,536   9.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   148.15    
PE dự kiến   11.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A