Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết (PTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   458,070,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   53,670,858,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   42,936,686,400   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9,070.27    
PE dự kiến   0.23    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A