Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,073,220,000,000   1,531,045,714,700   18.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,340,000,000   8,113,349,992   15.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   10,672,000,000   6,490,679,992   15.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   627.76    
PE dự kiến   11.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A