Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   68,182,000,000   1,655,608,974   1.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   227,000,000   -129,077,873,074   -28,431.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   181,600,000   -129,077,873,074   -35,539.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3.76    
PE dự kiến   186.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A