Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,814,000,000,000   1,644,150,753,982   90.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   43,660,000,000   44,524,565,964   101.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   34,928,000,000   32,623,326,567   93.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,797.63    
PE dự kiến   10.01    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A