Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,500,000,000,000   1,283,626,071,692   21.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   120,000,000,000   126,728,583,104   26.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   95,000,000,000   95,047,360,884   25.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,503.3    
PE dự kiến   8.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A