Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   451,115,914,764   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   91,000,000,000   86,770,614,796   23.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   69,416,491,836   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,543.47    
PE dự kiến   8.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A