Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   442,837,670,474   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   91,000,000,000   88,330,340,662   48.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   70,588,956,530   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,543.47    
PE dự kiến   8.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A