Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   195,000,000,000   189,641,718,538,776   97,252.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,250,000,000   5,906,828,760,812   112,511.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,107.49    
PE dự kiến   21.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A