Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   650,000,000,000   1,047,669,367,774   161.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   65,000,000,000   48,722,791,775   74.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,600    
PE dự kiến   3.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A