Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,900,000,000,000   1,863,406,822,098   49.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   66,250,000,000   47,938,498,458   36.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   53,000,000,000   47,938,498,458   45.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,325.01    
PE dự kiến   5.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A