Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,122,764,698,714   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   29,500,000,000   28,981,540,286   98.24
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   23,593,000,000   23,090,548,749   97.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,220.06    
PE dự kiến   9.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A